Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka

· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Bylo: FARNÍ PASTORAČNÍ RADA
V listopadu rada projednávala náměty z řad farníků. Jedním ze zajímavých námětů byl návrh na farní setkávání rodičů a dětí jednou měsíčně. Prosíme proto
rodiče, které tento námět zaujal, aby se do této aktivity mladé části farnosti zapojili a přišli se svými představami a nápady za členy rady, příp. za 
panem děkanem. Rádi budeme takové aktivitě nápomocni! 
Farní pastorační rada působí v současném složení již od roku 2015. Proto byl podán návrh na personální obnovu farní pastorační rady, a to v první
polovině roku 2020. Již nyní můžete přemýšlet a navrhovat vhodné kandidáty, kteří by měli o tuto činnost v dalším, pro farnost tak náročném období 
zájem. 
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 10:46:33 (1 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 732 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: VÝLET SV. KRESCENCIE
V pondělí 25. listopadu se v kaufbeurenském klášteře sv. Krescencie uskutečnila malá slavnost. Představená kláštera sestra Maria Martha Lang OSF a farář
 města Kaufbeurenu P. Bernhard Waltner zapečetili relikviář s ostatkem, který naše farnost dostala letos v září. Zdá se, že německé a naše církevní 
předpisy se ohledně relikvií trochu liší, a proto jsme dostali relikviář z Německa nezapečetěný. Praxe v Čechách je však jiná – relikvie mají být 
zapečetěné tou církevní autoritou, která může garantovat jejich pravost. Proto děkan Oldřich Kolář v doprovodu autora relikviáře ak. soch. Zdeňka
 Lhotského a Borka Tichého navštívili při příležitosti 18. výročí svatořečení domov této světice, kde se od 18.30 konala slavnostní mše s následným
 světelným procesím k rodnému domu a do kláštera sv. Krescencie. Předtím proběhlo od 16 hodin pečetění relikviáře. Potřebné pečetítko jsme přivezli
z Jablonce – byl do dar naší uměleckoprůmyslové školy klášteru. Nese iniciály S (Sigillum) C (Crescentiakloster) F (Franziskanerinnen) K (Kaufbeuren) 
a vyryl je odborný učitel rytí Vojtěch Dostál. Vznikl krásný drobný artefakt, který všichni zúčastnění obdivovali, stejně jako velký relikviář. Při
 večerní mši koncelebroval P. Oldřich společně s B. Waltnerem, P. Sarapatkou a novoknězem P Dominikem Hartmannem. P. Waltner vyjádřil radost nad tímto
 znamením společenství s naší farností. Po průvodu proběhlo přátelské posezení v refektáři kláštera a poté se sv. Krescencie se svým doprovodem vrátila
 do Jablonce už natrvalo. Její relikviář bude umístěn na svatostánku děkanského kostela.
Vložil(a): - Úterý, 03.12. 2019 - 10:44:45 (1 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 1702 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC
V rámci letošního mimořádného misijního měsíce jsme uspořádali v sobotu 19. října tvořivou dílnu na faře. Část z nás tvořila model mostu, který nám
symbolizuje spojení mezi dvěma břehy nebo mezi dvěma lidmi nebo mezi člověkem a Bohem. Zároveň samotné označení MOST můžeme vykládat jako zkratku
(modlitba, oběť, služba, tvořivost). Druhá část společně napekla skoro 200 vynikajících koláčků, které jsme po nedělní misijní mši svaté prodávali 
a zájem byl velký. Celou neděli jsme pak zakončili setkáním a svědectvím moravského misionáře v Mexiku P. Jiřího Brabce, LC. Ten nám představil svoji
pastorační činnost na poloostrově Yucatan, kde má na starosti ještě s jedním knězem území s jedním městem a 35 vesnicemi o rozloze 5000 km2 (víc než
polovina naší diecéze). Jeho poutavé povídání bylo opravdu velmi podnětné. Za prodej koláčků se utržilo 11 342 Kč a sbírky během nedělních bohoslužeb
činily 24 004 Kč, takže celkem se na misie vybralo 35 346 Kč.
Zajímavostí misijní mše byla i účast letos již druhé skupiny návštěvníků z našeho partnerského města Kauf-beuren a také fakt, že tato letošní nedělní
slavnost připadla přesně na narozeniny sv. Krescencie z Kaufbeuren (20. října 1682). 
Vložil(a): - Pondělí, 04.11. 2019 - 09:57:45 (10 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 1296 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: P. ANTONÍN V UNIVERSU
Nadpis neznamená, že by byl ruprechtický františkán ve vesmíru, ale to, že v letošním třetím čísle revue České křesťanské akademie Universum byl 
publikován rozhovor redaktora Josefa Beránka s P. Antonínem Kejdanou, který v něm uvádí své málo známé životopisné údaje. Někdy je to tak, že ty 
notoricky známé lidi kolem sebe ani pořádně neznáme.
Vložil(a): - Pondělí, 04.11. 2019 - 09:55:36 (10 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 385 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: ZPRÁVY Z FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE 17. ŘÍJNA
Ve spojení s více farnostmi by se mohl v příštím roce uskutečnit poutní zájezd do Medžugorje. Jako nejvhodnější termín byl navržen měsíc září. 
Zdali se tento plán uskuteční, bude záviset na zájmu ze strany farníků o tuto pouť.
S blížícím se koncem církevního roku je čas k zamyšlení nad prožíváním letošního adventu. Je to jedno z nejkrásnějších období roku, kterému bychom měli
právě ve farnosti věnovat zvýšený zájem. Jde nám o společnou modlitbu, obětovat svůj čas pro druhého, společně vytvořit dárek nebo si jen tak popovídat
nad šálkem dobrého nápoje. Děkujeme za náměty a nápady, které nám sdělujete. Jak hezky napsala jedna z farnic, myšlenka MOST z 29. nedělní homilie by se
tak mohla stát i pěkným motem letošního adventu.
Vložil(a): - Pondělí, 04.11. 2019 - 09:54:34 (35 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 810 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Úvodník FL: A TEN DRUHÝ TAKY
Je to velmi užívaná omluva, spíše výmluva. Pokud vím, že dělám něco, co bych dělat neměl (či nedělám něco, co bych měl), ale vím, že mnoho jiných lidí
či někdo známý to taky dělá (nedělá), je to zdánlivě velmi „praktická“ výmluva. Proč bych měl být jiný či lepší než ten druhý? Je pochopitelné, že
většina lidí se snaží od těch druhých příliš neodlišovat, a pokud ano, tak z velmi silných či obhajitelných důvodů. V extrémních případech je ona
výmluva „ten druhý taky“ holý nesmysl. Přece pokud někdo krade, vraždí, lže, neznamená to, že my můžeme taky. A taky že je jistě neméně lidí, kteří
nekradou, nevraždí a nelžou, ty musíme vzít rovněž v potaz a z těchto lidí si vzít příklad.
Trochu jiná situace je, pokud se jedná o skutky či jednání, které nejsou tolik vyhrocené. Oni ti svatí a spravedliví mohou být nejen vzorem
k následování, ale i naším špatným svědomím. Každý z nás je plně odpovědný za svůj život. Nemůžeme navíc vědět, co vše stojí za činem druhého, který
se nám nepozdává a na který se chceme „vymlouvat“. Odpovědnosti za rozlišování našeho jednání nás nikdo nezbaví. Vymlouvat se sám před sebou, před
druhým, či dokonce před Bohem, že sice vím, že něco se dělat nemá, ale já to přesto dělám, protože to dělá ten druhý, je vlastně souhlas se špatným
konáním toho druhého, a to souhlas nejen slovem, ale skutkem. Naši odpovědnost za špatnost tak přehazujeme na někoho jiného. Místo aby se špatné činy
počtem zmenšovaly, tak se násobí a stávají se společenskou normou. Jako by se člověk namísto spoléhání na své svědomí a úsudek snažil napodobovat ty
druhé. Hraničí to s nedospělostí, alespoň s tou duchovní.
Neměli bychom chtít být v našem životě jen průměrní a splývající s ostatními, zvláště pokud nám svědomí říká, že lze něco udělat jinak a lépe. Pokud
vůbec se s někým porovnávat, tak určitě s těmi lepšími. A to si je ještě nesmíme idealizovat, protože i oni měli svůj vývoj, i oni padali a hledali,
nebyli vždy tak dokonalí, jaké si je představujeme či jací jsou nám předkládáni. Dávat dobrý příklad je ale naší povinností. Je totiž současně zjevné,
že lidé nedospělí, děti, mládež, hledající, bloudící i jiní usuzují o církvi i křesťanství právě podle chování jejích členů. Sami nevíme, kolik lidí
nás sleduje a z našeho příkladu usuzuje nejen o pravdivosti naši víry, ale vůbec o „předmětu“ naší víry, tedy samotném Bohu. Sám Ježíš říká: „Kdo by
svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.“ (Marek 9,42)
Jan Suchánek
Vložil(a): - Pondělí, 04.11. 2019 - 09:52:23 (11 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 2733 bytů | Úvodník FL | Hodnocení: 0)
Bude: PROSBA O POMOC
Milí farníci, každou středu ve 14 hodin sloužíme v domově důchodců v Pasekách mši svatou. Zatím se vždy našli ochotní pomocníci z naší farní rodiny, 
kteří pravidelně přijdou před bohoslužbou a podle přání jednotlivých klientů je přivezou nebo přivedou. Dosud to byly paní Kasíková, paní Lufinková
a paní Hloušková, v současné době však ne vždy mohou. Byl bych tedy moc rád, kdyby se v naší farnosti zase našel někdo, kdo by byl ochoten pomoci
v domově důchodců našim seniorům dostat se na bohoslužbu. Předem děkuji za vaši ochotu a pomoc! Váš P. Oldřich
Vložil(a): - Pondělí, 04.11. 2019 - 09:47:40 (29 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 605 bytů | Bude | Hodnocení: 0)
Bylo: SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
V pátek 1. listopadu je slavnost Všech svatých, mše svatá je v 17 hodin v Jablonci n. N. Je to svátek s doporučenou účastí na mši svaté. Zároveň je to
první pátek v měsíci, od 9 hodin bude možnost adorace v zimní kapli. Celý den je pak zpovědní. Prosíme ty z vás, kteří mají možnost jít ke svaté
zpovědi během dne, aby této možnosti opravdu využili.
Vložil(a): - Pondělí, 04.11. 2019 - 09:46:14 (10 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 403 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: DUŠIČKY A ODPUSTKY
Připomínáme možnost získávání plnomocných odpustků v období od 25. října do 8. listopadu. Ve dnech 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den 
lze získat tyto odpustky při návštěvě kostela, ke kterému se připojí svaté přijímání, modlitba Páně, vyznání víry a modlitbě na úmysl Sv. otce. 
Podrobné informace najdete na nástěnce kostela.
V den vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2. listopadu bude mše svatá v 8 hodin ráno a v 11 hodin v Jablonci n. N. V 15 hodin bude společná pobožnost
na hřbitově. V 16 hodin bude mše svatá v Lučanech n. N.
Vložil(a): - Pondělí, 04.11. 2019 - 09:45:07 (18 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 640 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
Bylo: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Hovory o víře se konají v pondělí 4. listopadu, biblická hodina v pondělí 18. listopadu, vždy v 19 hodin na faře. 
Vložil(a): - Pondělí, 04.11. 2019 - 09:43:08 (26 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | 155 bytů | Bylo | Hodnocení: 0)
2197 článků (220 stránek, 10 článků na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
7 °C
1.12.2019
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
26. 09. 2019 - Farní list na prosinec ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.15 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::