Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Mše svatá online
PONDĚLÍ AŽ SOBOTA VŽDY OD 18.00 HODIN
mse_online.png

NEDĚLE VŽDY OD 9.30 HODIN
mse_online.png
Nabídka
· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Slíbené otázky z nedělní mše svaté ze dne 22.4.2020 (4. postní neděle) od našeho pana děkana Oldřicha Koláře
Otázky pro:

Rodiče - zvlášť maminka i tatínek si napište, čím je vaše dítě obdařeno, jak je vyjímečné, čím vyniká, co by mu udělalo největší radost, nebo kde, v čem by potřebovalo pomoc, povzbudit, jakou mu věnovat větší péči, větší zájem  -  u každého dítěte zvlášť ! A pak si odpovědi navzájem ukažte a popovídejte si o nich!

Děti - rodiče sestaví otázky o sobě a pak je dají dětem, aby jim, každé zvlášť, na ně napsaly odpovědi. Pak si o tom společně nebo soukromě popovídají. Může z toho být, podle položených otázek, velice zajímavý, napínavý, poučný, ale i docela veselý večer.

Manželé - napište si "Dopis lásky" - čím byl pro mě ten druhý tak úžasný, jedinečný, že jsem si ho mezi všemi vybral/a pro svůj celý manželský život, pro své děti?  Napište si, vzpomeňte si, o čem všem jste snili, plánovali, když jste spolu chodili, když jste prožívali první roky manželství. Co všechno se podařilo, co je ještě v seznamu čekající na  prožití, na co jste už nějak pozapomněli.

Otázka otec / syn :
1/  Kde myslíš, že jsou tvé silné stránky? V čem jsi fakt dobrý?             /    V čem myslíš, že jsi fakt dobrý, šikovný, jaké máš dary? Co ti jde samo od sebe?
2/  V čem myslíš, že je dobrý tvůj syn?                                                 /    V čem myslíš, že je dobrý tvůj otec?
3/  Kde, v čem bys rád, aby tě tvůj syn ve svém životě následoval?      /    V čem bys ve svém životě chtěl být jako tvůj otec?
4/  Co myslíš, že synovi na tobě vadí? Kde spolu narážíte?                  /    V čem bys nechtěl být jako tvůj otec? Co ti na něm vadí?
5/  Co bys chtěl se svým synem v blízké době podniknout?                 /    Co bys chtěl jen se svým otcem v blízké době podniknout?
6/  V čem se ve svém synu poznáváš?                                                /    V čem se domníváš, že ti otec nerozumí?

To může být návod k vymýšlení pro maminky a dcery a napasovat si to na svůj dívčí a ženský svět, na svoji dívčí a ženskou duši. Otázek může být víc. Záleží hodně na důvěře, úctě, otevřenosti, odvaze i fantazii každé rodiny.
Přeju hodně krásných chvil, které nám Pán připravil a dal nám v nich šanci. Záleží, jak ji využijeme! V lásce se za vás modlí  a žehná P. Oldřich
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 29.03. 2020 - 14:24:18 (5 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Vážení farníci a ostatní přátelé,
 
mši svaté budete moci pravidelně AŽ DO ODVOLÁNÍ sledovat následovně:
 
PONDĚLÍ AŽ SOBOTA – VŽDY OD 18.00 HODIN
 z fary kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou na našich farních stránkách:
 
 
NEDĚLE VŽDY OD 9.30 HODIN
z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou na stránkách:
Vložil(a): Jan Suchánek - Pondělí, 23.03. 2020 - 19:01:39 (14 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)

Uveřejňujeme litanie v čase nakažlivých nemocí.

Je z knihy Litanie od MCM, Olomouc, 1998, str. 166-168.


Tyto litanie se modlíme v 9 hodin před Nejsv. svátostí na různých místech našich farností. Připojte se. V pondělí 16.3. jsme byli na Dobré Vodě nad Jabloncem.

Litanie v čase nakažlivých nemocí

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Bože svatý, Bože silný, smiluj se nad námi.
Bože, Králi věků nesmrtelný,
Bože v radách nevyzpytatelný,
Bože v soudech nevystižitelný,
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil,
Bože, jenž sesíláš nemoci k naší nápravě,
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti,
Bože, jenž hlásáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí,
Bože, jenž zkoušíš nemocemi naši trpělivost,
Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy,
Bože, jenž léčíváš duši raněním těla,
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti,
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života,
Bože, jenž máš sečtenou délku naší vezdejší pouti,
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší,
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ,
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost,

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.

Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od svého hněvu
Od nakažlivých nemocí
Od náhlé a nenadálé smrti
Od nadměrné úzkostlivosti
Od opovážlivé lehkomyslnosti
Od reptání proti prozřetelnosti Boží
Od nadměrného truchlení při ztrátě svých blízkých
Od věčné smrti

My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys dobu svého navštívení ukrátil,
Abys nám dopřál času a milosti k pokání,
Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly,
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,
Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle,
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření,
Abys udělil nemocným milost svátostí,
Abys žehnal snahám lékařů,
Abys přijal umírající na milost,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. /3x/

Otče náš...

ŽALM 6
Nekárej mě, Hospodine, v hněvu svém,
ve svém rozlícení mě netrestej!
Smiluj se, Hospodine – jsem vysílen,
uzdrav mě, Hospodine – v kostech mám děs!
Do hloubi duše jsem vyděšen –
Hospodine, jak dlouho ještě?!

Obrať se, Hospodine, život mi zachovej,
pro svoji lásku zachraň mě!
V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene –
mezi mrtvými kdo by slavil tě?

Svým nářkem vyčerpán
na lůžku noci provzlykám,
slzami polštář zalévám!
Zrak mi vyhasl zármutkem,
zeslábl vinou všech mých nepřátel.

Odstupte ode mne, všichni zločinci,
hlas mého pláče slyšel Hospodin!
Hospodin vyslyšel moje žádosti,
Hospodin přijímá mé modlitby!
Jen ať se stydí a ať se děsí,
všichni mí odpůrci ať ustoupí,
ať jsou zahanbeni ve chvíli!

Pokořme se pod mocnou rukou Boží v době jeho navštívení.
Na Pána vložme všechny své starosti, neboť on se o nás stará.
Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli,
pro slávu svého jména nás vysvoboď.
Buď s námi Tvé milosrdenství,
neboť doufáme v Tebe.

Modleme se:
Bože, jenž býváš hříchem rozhněván a pokáním usmiřován, shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme si zasloužili svými hříchy.
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím, svou milost a zbav nás svou mocí panující nakažlivé nemoci.
Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpečí. Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali veškerou péči. Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a nemocným sloužily k uzdravení. Kéž nás čas Tvého navštívení povzbudí k nápravě života a upevní v nás myšlenky na spásu. Do Tvých rukou poroučíme své tělo i duši. Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Maria,
Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 17.03. 2020 - 19:01:21 (15 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)

Mši svatou z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou

v neděli 15. března 2020 od 9.30 hodin je možno sledovat na:

Http://jablonec.online

Šiřte prosím tuto informaci dále. 

Vložil(a): Jan Suchánek - Sobota, 14.03. 2020 - 15:36:47 (35 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - SLEDUJTE DÁL NOVÉ INFORMACE! V případě změn vás budeme informovat!

Z důvodu nařízení vlády se do odvolání nouzového stavu nebudou konat žádné veřejné bohoslužby.
Pokusíme se zajistit přenos  přes internet - stream.
Kdo by chtěl sv. přijímání zvláště v neděli, nechť dá adresu a kontakt a zároveň je v neděli odpoledne doma, nevíme ke komu se kdo kdy dostane.
Dodržujte všichni doporučení lékařů!

Výuka náboženství i ostatní setkání se do odvolání ruší!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VSTŘÍCNOST.

NEZAPOMÍNEJME NA MODLITBY A KAJÍCÍ SKUTKY V TÉTO ZÁVAŽNÉ

SITUACI.

Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Čtvrtek, 12.03. 2020 - 19:06:20 (33 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 5)
Stav mzdového fondu k 29. lednu 2020................22 196 Kč
Příjmy od 30. ledna do 20. února....................23 300 Kč
Čerpáno v únoru......................................7 600 Kč
Průběžný stav k 20. únoru 2020......................37 896 Kč
Dary na výmalbu
Stav k 20. únoru 2020...............................60 800 Kč

Číslo účtu farnosti je 2200995750/2010 (u Fio banky). Variabilní symbol 333 je pro mzdový fond a variabilní symbol 555 je určen pro dary na ostatní 
aktuální potřeby našich farností – v současné době především na výmalbu kostela před opravou varhan.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 01.03. 2020 - 00:25:54 (18 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Vše se do odvolání ruší!
V postní době se budeme každý pátek od 16.30 modlit pobožnost křížové cesty v kostele v Jablonci n. N. Prosíme, aby se jednotlivé skupiny zapsaly
na faře. Protože z důvodu rekonstrukce nejsou znázornění jednotlivých zastavení, je pak na zvážení jednotlivých skupin, jak tuto pobožnost pojmou 
(symbolická zastavení, živé obrazy apod.). Zároveň bude také pobožnost křížové cesty každý čtvrtek od 17.30 v kostele ve Mšeně.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 01.03. 2020 - 00:14:12 (22 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Je připraven roční plán všech našich společných farních akcí, abyste si jej mohli zaznamenat i do svých diářů. V nejbližších dnech bude roční plán
vytištěn k rozebrání. 
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 07.01. 2020 - 12:41:08 (48 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
V lednu bude vydán přehled křesťanských církví působících v Jablonci nad Nisou. Jde o počin „Jablonecké ekumeny“ se záměrem poskytnout společné 
informace nejen pro veřejnost, ale i pro vlastní potřebu. Leták bude k dispozici i v našem děkanském kostele.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 07.01. 2020 - 12:40:29 (27 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
29. června 1820 se na katolické faře u kostela sv. Anny (dnešní Dům Jany a Josefa V. Scheybalových) konala první evangelická bohoslužba v Jablonci nad
Nisou. Stalo se tak zejména díky osobní vstřícnosti duchovních obou církví, které v té době oficiálně k sobě neměly vůbec blízko. Kulaté výročí této
výjimečné události, která je vlastně začátkem veřejného působení evangelíků v našem městě, si katolíci s evangelíky (a dalšími konfesemi a zájemci)
chtějí připomenout i za účasti evangelické farnosti z Kaufbeuren jako symbolu společných kořenů. Mělo by se tak stát v předvečer výročí v neděli 
28. června 2020 odpoledne. O podrobnostech budeme informovat.Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Úterý, 07.01. 2020 - 12:39:35 (36 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
25 článků (3 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
4 °C
15.2.2020
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
28. 02. 2020 - Farní list na březen ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.16 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::