Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou  
•   Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  •
Nabídka
· Bohoslužby
· Bude
· Bylo

· Oznámení
· Archiv
· Úvodník FL
· Poděkování

· Letní tábory
· Pronájem prostor

· Úmysly
· Historie farnosti
· Verze k tisku

· Fotogalerie
· Soubory ke stažení

· Smíření

· Kontakty a účty
Hledat


Pokročilé vyhledávání
Na dušičky 2. listopadu bude také mše svatá v 7 hodin ráno, v 11 a v 18 hodin v Jablonci nad Nisou a odpoledne v 15.30 společná pobožnost na hřbitově.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 31.10. 2021 - 18:04:59 (18 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
odkaz:  https://www.email.cz/download/k/DWcWx7iSpgsrQC3vVMB8aWoWIuWviMI-Ij3TJBaZFb4GfX3zmVELjQS7zj0QR9rJLdPmVRk/Krescencie-Nov%C3%A9na-2021-k1.pdf
Novéna ke svaté Marii Krescencii z Kaufbeuren
1. den – prosba o světlo víry                                                                                   Nechci znát ani milovat nic jiného, než Tebe, má božská Lásko.
Kdekoliv jsem, chci věřit v božskou přítomnost.
M. Krescencie
Svatá Krescencie, vždy jsi směřovala k Bohu. Vše pozemské jsi viděla očima víry.
Vypros i pro mne světlo víry. Dej mi poznat, že veškeré Stvoření je Boží dílo a že Bůh vše řídí
a provází svým požehnáním. Pomoz mi, abych Boží vůli rozeznal, miloval a naplnil.
Amen.
2. den – prosba o milost konat dobro                                                                       Chci s opravdovým zápalem začít tak vroucně milovat Boha, abych dosáhla svého cíle a on byl mým
prostřednictvím milován, ctěn a oslavován.
M. Krescencie
Svatá Krescencie, vždy ses pokoušela Boží vůli rozeznat a jí se řídit. Dopomoz mi k tomu, abych i já Boží vůli
v povinnostech všedních dní a okamžiků poznal a dokázal ji věrně plnit.
Pros Ducha svatého, který toho v tobě tolik velkého způsobil, aby i mne povzbuzoval k dobrému, posiloval ve mně
lásku k Bohu i lidem a vedl mne ke svatosti.
Amen.
3. den – prosba o ducha modlitby                                                                             Pravá úcta k Panně Marii znamená napodobovat její ctnosti.
M. Krescencie
Svatá Krescencie, ve svém životě ses hodně modlila a v modlitbě nacházela útěchu a sílu. I v práci jsi zůstávala
vnitřně spojena s Bohem. Tak jsi následovala slova apoštola Pavla: „Modlete se bez ustání“.
Vypros mi důvěru, lásku a zápal pro modlitbu. Pomoz mi v modlitbě rozšířit mou pozornost na nouzi celého světa.
Uč mne rozjímat o Kristových bolestech a mít v úctě Eucharistii. Stejně jako ty se chci s důvěrou obracet
na matku Boží a napodobovat ji v jejích ctnostech.
Amen.
4. den – prosba o trpělivost a odevzdanost                                                                                                Bože, nechci nic jiného, než ve všem plnit tvou vůli. Chci sjednotit svou vůli s vůlí Boží.
M. Krescencie
Svatá Krescencie, obdivuji tvou vytrvalost a trpělivost v naplňování Boží vůle. Bolesti a zkoušky, které tě potkaly,
byly často tvrdé a těžké. Přesto jsi zůstala věrná Bohu a svému poslání. Vypros mi schopnost rozlišit,
co mohu změnit a co musím snášet. Pomoz mi trpělivě a klidně přijímat to, co nelze změnit.
Stůj při mně a při všech, kteří právě nyní musí trpět a vyprošuj nám sílu a odvahu.
Amen.
5. den – prosba o moudrost a poznání Boží                                                                                               Božský Spasiteli, chci usilovat o poznání tvé svaté dokonalosti, chci tě následovat a veškeré své konání činit v jednotě s tebou.
M. Krescencie
Svatá Krescencie, vždy jsi usilovala o stále jasnější rozeznání Božích přikázání, aby ses jimi mohla lépe řídit.
Tvým učitelem byl sám Duch svatý.
Pros za mne, aby mne Duch svatý osvítil a posílil a aby tím byli k Bohu přivedeni také další lidé.
Amen.                                                                                                                                                                                         6. den – prosba o posílení lásky k bližním                                                          Odvrácení jednoho jediného hříchu má větší cenu než stvoření nového světa.
M. Krescencie
Svatá Krescencie, ve svém životě jsi musela vytrpět mnoho pohrdání. Přesto jsi neustále odplácela za zlé dobrým,
svým škůdcům jsi ze srdce odpouštěla a modlila se za ně. Jsi příkladem lásky k bližním.
Vypros mi lásku ke všem lidem; k těm, kteří jsou mi blízcí, ale také k těm, kteří mne zraňují. Dopomoz mi,
jednat laskavě, stejně jako ty, se všemi lidmi, bez ohledu na to, jak o nich smýšlím.
Amen.
7. den – prosba o nadšení pro dobro                                                                                                         Božský Rozsévači, nedopusť, aby setba, kterou jsi vložil do suchopáru mého srdce, byla zadušena vinou mé nedbalosti
nebo plevelem mých hříchů.
M. Krescencie
Svatá Krescencie, činila jsi vše pro to, abys v duchovním životě postupovala vpřed a stále více se přibližovala Bohu.
Dej, aby díky tvému příkladu také ve mně sílilo nadšení a vůle k dobru. Pomoz mi ve všech nebezpečenstvích
a doveď mne ke Kristu.
Amen.
8. den – prosba o věrnost                                                                                        Není jiná cesta do nebe než cesta kříže; je nejjistější a nejlepší.
M. Krescencie
Svatá Krescencie, uzavřela jsi svůj pozemský život a dospěla jsi k Bohu, cíli svého usilování. Bůh tě vedl již od dětství
a ty jsi s ním šla věrně, i když byla tato cesta často těžká.
Pros, ať i já jsem vždy připraven na volání Boží a ochotně a věrně jej následuji. Zasazuj se za mne u Boha,
abych odolal všem pokušením a byl schopen konat dobro, aniž bych za to čekal uznání a chválu.
Amen.
9. den – prosba za dobrou smrt                                                                                  Milovat Boha a sloužit mu je největší radostí v tomto životě.
M. Krescencie
Svatá Krescencie, děkuji Bohu, že tě přijal do své slávy. Teď jsi odměňována za svůj svatý život a odevzdané utrpení.
Jsem ještě daleko od cíle a vidím mnohá ohrožení své spásy. Pomoz mi snášet všechno utrpení trpělivě a z lásky
k Bohu. Spoléhám na tvoji blízkost a pomoc v hodině smrti.
Amen.
Svatá Krescencie, s tebou chválíme a velebíme Boha, který ti již od dětství daroval četné ctnosti.
Poslušně a ochotně jsi zůstala věrná jeho vedení až do smrti.
Děkujeme ti za to a svěřujeme všechnu naši bídu a starosti tvé přímluvě u Boha.
Pomoz nám rozumět znamením doby.
Nechť pro nás není nic důležitější než Boží sláva a spása lidí.
Vypros nám pevnou víru v Boží dobrotu, naději v jeho pomoc a lásku, která vše snese.
Stůj při nás jako sestra a provázej nás po všechny dny našeho života.
Amen.
Původní titul: Neuntägige Andacht zur heiligen Maria Crescentia von Kaufbeuren
Impressum: Františkánky z kláštera sv. Krescencie v Kaufbeuren, 2021
Se souhlasem vydavatele přeloženo do češtiny pro potřeby farnosti
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou, říjen 2021
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 31.10. 2021 - 17:54:59 (39 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
V pondělí 1. listopadu bude slavnost Všech svatých. Mše svatá bude v 18 hodin v Jablonci nad Nisou a v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Je to svátek s doporučenou účastí na mši svaté.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 31.10. 2021 - 17:41:59 (24 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Ve středu 3. listopadu od 19 hodin budou Hovory o víře. Tématem bude svatá Kateřina Sienská. Představíme její život a pět konkrétních myšlenek z jejího díla.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 31.10. 2021 - 17:41:27 (23 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Z důvodu různých omezení se v minulých několika měsících nemohlo konat agapé, které je vždy po nedělní dopolední mši svaté na faře. Rádi bychom tuto aktivitu (nakolik to bude možné) obnovili. Tedy další setkání by bylo 7. listopadu. Případné drobné pohoštění je vítáno.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 31.10. 2021 - 17:40:57 (16 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Tradiční setkání seniorů proběhne ve středu 10. listopadu od 16 hodin na faře. Tématem bude biskupská synoda o synodalitě církve.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 31.10. 2021 - 17:40:13 (20 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Srdečně všechny zveme na večery chval, které se tento měsíc konají ve středu 10. listopadu od 19 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Přijďte všichni, kdo chcete chválit Pána písní.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 31.10. 2021 - 17:39:37 (19 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Další ministrantská schůzka bude v pátek 12. listopadu, sraz v 16.45 v sakristii, pak účast na mši svaté, po ní schůzka (nácvik liturgie, občerstvení). Všechny zveme.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 31.10. 2021 - 17:38:03 (18 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
V neděli 14. listopadu oslavíme na Rádle v kostele Nejsvětější Trojice výročí posvěcení tohoto chrámu při mši svaté ve 14 hodin. Doputujte také do této vesnice.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 31.10. 2021 - 17:37:28 (19 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
Závěr církevního roku je korunován slavností Ježíše Krista Krále v neděli 21. listopadu. Po bohoslužbě bude následovat krátká adorace a obnova zasvěcení Srdci Krále Ježíše Krista. Za účast na tomto aktu lze (za obvyklých podmínek) získat plnomocné odpustky.
Vložil(a): Vlaďka Vaistauerová - Neděle, 31.10. 2021 - 17:36:48 (26 čtenářů)
(Zobrazit celý článek | Hodnocení: 0)
1108 článků (111 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
Teplota
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
7 °C
23.11.2021
Aktuality
Aktuality | Archív aktualit |
01. 11. 2021 - Farní list na listopaf ve formátu PDF je ke stažení zde.
25. 03. 2019 - Aktuální informace k jabloneckým varhanám a přípravě jejich opravy najdete zde.
26. 06. 2017 - Fotky - Kněžské svěcení Cyrila Tomáše Matějce zde
23. 06. 2017 - Fotky - Biřmování a Boží Tělo 2017 zde
22. 06. 2017 - Fotky - požehnání Wallerovy kapličky na Rádle v neděli 19. 6. 2017 zde
05. 09. 2016 - Předběžný rozvrh náboženství pro rok 2016/17 naleznete zde.
08. 06. 2011 - Zde si můžete stáhnout seznam knih, které jsou k dispozici ve farní knihovně.
Počítadlo


Přihlášení do administrace
Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí­ 12 466 01 Jablonec nad Nisou
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.73 sekund
:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::